Vad är OVK-besiktning?

ovk

OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, är en viktig process som fastighetsägare och förvaltare måste genomgå för att säkerställa att byggnaders ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller gällande regler och normer.

Bakgrund och syfte

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) infördes för att säkerställa att ventilationssystem i byggnader fungerar som de ska och att inomhusmiljön är hälsosam och säker för de som vistas där. OVK-besiktningen regleras i Plan- och bygglagen och är obligatorisk för fastighetsägare och förvaltare av flerbostadshus och vissa andra typer av byggnader.

Vad innebär OVK-besiktning?

OVK-besiktningen är en noggrann granskning av ventilationssystemet i en byggnad. Syftet är att säkerställa att ventilationen fungerar korrekt och uppfyller de krav som ställs på ett hälsosamt inomhusklimat. Under besiktningen utvärderas parametrar som luftflöde, luftkvalitet och att de tekniska komponenterna i ventilationssystemet är i gott skick.

Vilka byggnader omfattas av OVK?

OVK-besiktning gäller främst flerbostadshus, men det finns även andra typer av byggnader som omfattas. Det kan inkludera lokaler som används för vård, skola och omsorg samt offentliga lokaler med särskilda krav på ventilation. I huvudsak handlar det om byggnader där människor vistas och där det är viktigt att upprätthålla en god inomhusluftkvalitet.

Varför är OVK-besiktning viktigt?

 1. Hälsosamt inomhusklimat: OVK-besiktningen säkerställer att byggnader har en god inomhusluftkvalitet, vilket är avgörande för de boendes hälsa och välbefinnande.
 2. Energieffektivitet: Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar effektivt bidrar OVK-besiktningen till en mer energieffektiv drift av byggnaden.
 3. Efterlevnad av lagstiftning: OVK-besiktningen är ett lagkrav enligt Plan- och bygglagen. Genom att genomföra besiktningen uppfyller fastighetsägare och förvaltare sina skyldigheter enligt lagstiftningen.

Steg i OVK-besiktningsprocessen

 1. Förberedelse: Fastighetsägaren eller förvaltaren förbereder sig genom att samla in nödvändig dokumentation och kontaktar en certifierad ventilationskontrollant.
 2. Besiktning: Ventilationskontrollanten genomför en noggrann granskning av ventilationssystemet, inklusive mätningar och tester för att bedöma systemets prestanda.
 3. Rapport och åtgärder: Efter besiktningen sammanställer ventilationskontrollanten en rapport som beskriver resultatet av besiktningen. Eventuella åtgärder som behöver vidtas för att rätta till brister föreslås.
 4. Uppföljning: Fastighetsägaren eller förvaltaren vidtar åtgärder för att åtgärda eventuella brister och genomför eventuella ytterligare åtgärder som rekommenderats av ventilationskontrollanten.

OVK-besiktning är en central del av att upprätthålla en hälsosam och säker inomhusmiljö i byggnader där människor vistas. Genom att följa lagkraven och genomföra regelbundna besiktningar kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och bidrar till en trivsam och hälsosam boendemiljö. Att samarbeta med certifierade ventilationskontrollanter är nyckeln till en framgångsrik OVK-besiktning och upprätthållande av god inomhusluftkvalitet.

Hur ofta ska OVK utföras?

Frekvensen för OVK-besiktning, eller obligatorisk ventilationskontroll, regleras enligt svenska lagar och förordningar. Det är viktigt att fastighetsägare och förvaltare har klart för sig vilka regler som gäller för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö och följa lagstiftningen.

Lagstiftningens krav

Enligt Plan- och bygglagen ska OVK-besiktning utföras på följande sätt:

 1. Bostadsfastigheter: OVK-besiktning ska utföras vart sjunde år.
 2. Offentliga lokaler: OVK-besiktning ska utföras vart tredje år.

Dessa tidsintervall är fastställda för att säkerställa regelbunden granskning och underhåll av ventilationssystemet i olika typer av byggnader.

Faktorer som påverkar frekvensen

Det är dock viktigt att notera att frekvensen för OVK-besiktning kan påverkas av olika faktorer. Förändringar i ventilationssystemet, ombyggnader eller andra strukturella förändringar i byggnaden kan kräva att en ny OVK-besiktning genomförs för att säkerställa att systemet fortfarande uppfyller gällande krav och normer.

Varför regelbunden OVK är viktig

Att följa lagstiftningens krav på regelbunden OVK är avgörande av flera skäl:

 1. Hälsa och säkerhet: Regelbunden OVK säkerställer att ventilationssystemet fungerar korrekt och bidrar till en hälsosam inomhusmiljö, vilket är avgörande för de boendes hälsa och säkerhet.
 2. Energieffektivitet: En väl fungerande ventilation bidrar till energieffektiv drift av byggnaden, vilket kan resultera i lägre energikostnader och minskad miljöpåverkan.
 3. Efterlevnad av lagstiftning: Följande lagstiftningens krav på OVK-besiktning är inte bara viktigt för att upprätthålla en god inomhusluftkvalitet utan också för att säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar.

Särskilda omständigheter

Vissa omständigheter kan kräva att OVK-besiktning utförs oftare än de regelbundna intervallen. Om fastigheten upplever problem med ventilationen, eller om det har skett strukturella förändringar, kan det vara nödvändigt att genomföra en extra OVK-besiktning för att säkerställa att eventuella problem åtgärdas.

Går det att frångå OVK?

Från och med nu gäller det svenska regelverket att OVK, eller obligatorisk ventilationskontroll, är ett lagkrav för vissa typer av byggnader, särskilt flerbostadshus och offentliga lokaler. Lagstiftningen är tydlig när det kommer till kraven på hur ofta OVK ska genomföras, men det finns vissa undantag och situationer där det kan vara möjligt att frångå OVK.

Undantag och särskilda omständigheter

I vissa fall kan det finnas undantag eller särskilda omständigheter som gör det möjligt att frångå eller skjuta upp OVK-besiktningen. Här är några möjliga situationer där det kan övervägas:

 1. Renovering och ombyggnad: Om en byggnad genomgår omfattande renovering eller ombyggnad kan det vara nödvändigt att anpassa OVK-besiktningen till de nya förhållandena. Detta kan dock kräva särskild dispens eller godkännande från behöriga myndigheter.
 2. Tekniska problem eller hinder: Tekniska problem eller andra hinder som förhindrar en noggrann OVK-besiktning kan vara en möjlig anledning till att frångå den planerade kontrollen. Det är dock viktigt att dessa hinder dokumenteras och att åtgärder vidtas så snart som möjligt.
 3. Särskilda skäl: I vissa fall kan det finnas särskilda skäl som motiverar att OVK skjuts upp eller inte genomförs enligt de vanliga intervallen. Detta kan vara beroende av myndighetsbeslut eller andra faktorer som påverkar byggnadens drift.

Viktigt att notera

Det är avgörande att fastighetsägare och förvaltare inte frångår OVK utan tydliga och giltiga skäl. Regelbunden OVK är en viktig del av att säkerställa en sund inomhusmiljö och efterlevnad av lagstiftningen. Att inte genomföra OVK enligt de föreskrivna intervallerna kan resultera i böter och andra juridiska konsekvenser.

Om det finns situationer där OVK inte kan genomföras enligt plan, är det bäst att söka råd och vägledning från behöriga myndigheter. Dispens eller andra arrangemang kan övervägas under specifika omständigheter, men det är viktigt att detta görs på ett lagligt och dokumenterat sätt.

För vilka fastigheter gäller OVK?

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en lagstadgad process som gäller för specifika typer av fastigheter i Sverige. Det är viktigt att fastighetsägare och förvaltare är medvetna om vilka fastigheter som omfattas av OVK-kraven för att följa lagstiftningen och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Flerbostadshus

En av de primära kategorierna av fastigheter som omfattas av OVK är flerbostadshus. Detta inkluderar byggnader med flera separata bostadslägenheter, som lägenhetshus, studentbostäder och andra bostadskomplex. För dessa fastigheter är OVK obligatorisk och måste genomföras med regelbundna intervaller.

Offentliga lokaler

Utöver flerbostadshus omfattar OVK även vissa typer av offentliga lokaler. Dessa kan inkludera byggnader som används för vård, skola och omsorg samt andra offentliga utrymmen där människor vistas. Lagstiftningen specificerar de exakta kriterierna för vilka offentliga lokaler som omfattas av OVK-kraven.

Särskilda omständigheter

Vissa fastigheter kan falla under särskilda omständigheter som gör att de undantas från OVK. Det kan inkludera tillfälliga byggnader, industriella fastigheter eller andra specifika situationer där inomhusmiljön och ventilationssystemet inte motsvarar de vanliga kraven för bostadshus eller offentliga lokaler.

Vägledning från myndigheter

För att fastställa om en specifik fastighet omfattas av OVK-kraven och för att få ytterligare vägledning kan fastighetsägare och förvaltare kontakta relevanta myndigheter, som exempelvis Boverket. Myndigheterna kan ge tydlig information om vilka fastigheter som omfattas av OVK och hjälpa till att säkerställa att lagkraven efterlevs.

Ansvar för fastighetsägare och förvaltare

Det är viktigt att fastighetsägare och förvaltare tar sitt ansvar på allvar när det gäller OVK. Regelbunden ventilationskontroll är avgörande för att säkerställa en god inomhusluftkvalitet och uppfylla lagstiftningens krav. Att samarbeta med certifierade ventilationskontrollanter och hålla sig informerad om eventuella förändringar i lagstiftningen är nödvändigt för att skapa en hälsosam och trygg boendemiljö.

Risker med dålig ventilation – hur påverkas inomhusmiljön

En ineffektiv eller bristfällig ventilation kan ha allvarliga konsekvenser för inomhusmiljön i olika typer av fastigheter, från bostadshus till offentliga lokaler. Att förstå riskerna med dålig ventilation är avgörande för fastighetsägare och förvaltare för att vidta åtgärder och säkerställa en sund och trygg inomhusmiljö.

1. Dålig luftkvalitet

En av de mest uppenbara riskerna med dålig ventilation är en försämrad luftkvalitet inomhus. Otillräcklig ventilation kan leda till ansamling av föroreningar, damm, mögel och andra luftburna partiklar. Detta kan resultera i andningsproblem, allergiska reaktioner och ökad risk för luftvägssjukdomar bland de boende eller användarna av fastigheten.

2. Fukt och mögelväxt

Bristfällig ventilation kan också skapa en fuktig miljö som främjar mögelväxt. Mögel kan orsaka både hälsoproblem och skador på byggnadens struktur. Dessutom kan mögel och fukt leda till dålig lukt och skapa en ohälsosam atmosfär inomhus.

3. Temperaturvariationer

En väl fungerande ventilation spelar en viktig roll i att upprätthålla en jämn temperatur inomhus. Dålig ventilation kan leda till ojämna temperaturvariationer, där vissa områden i byggnaden blir för varma medan andra förblir för kalla. Detta kan påverka komforten för de boende och skapa obehagliga levnadsvillkor.

4. Ökad risk för smittspridning

I offentliga lokaler, särskilt där många människor samlas, kan dålig ventilation öka risken för smittspridning. Luftburna patogener kan cirkulera i inomhusluften och öka möjligheten till sjukdomsspridning. Detta är särskilt relevant i hälsocentraler, skolor och andra platser där människor regelbundet vistas.

5. Energislöseri och högre kostnader

Dålig ventilation kan också leda till energislöseri. Om ventilationssystemet inte fungerar effektivt, kan det kräva mer energi för att upprätthålla önskad inomhusluftkvalitet och temperatur. Detta kan resultera i högre energikostnader och ökad miljöpåverkan.

Anlita företag för OVK

Att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en komplex process som kräver expertis och certifierade kunskaper. Att anlita ett specialiserat företag för OVK är ett klokt beslut för fastighetsägare och förvaltare.

1. Certifierad kompetens

Företag som specialiserar sig på OVK har certifierade ventilationskontrollanter med nödvändig kompetens och utbildning. Deras expertis säkerställer att OVK-besiktningen utförs enligt gällande lagar, förordningar och branschstandarder.

2. Erfarenhet och kunskap

Ett etablerat företag för OVK har vanligtvis omfattande erfarenhet inom området. De har kunskap om olika typer av ventilationssystem och kan identifiera eventuella problem eller förbättringsområden under besiktningen.

3. Effektivitet och noggrannhet

Ett professionellt OVK-företag har rutiner och processer för att utföra besiktningen på ett effektivt och noggrant sätt. Detta säkerställer att alla nödvändiga mätningar och tester genomförs korrekt för att bedöma ventilationssystemets prestanda.

4. Korrekt dokumentation

Efter avslutad OVK-besiktning kommer ett professionellt företag att tillhandahålla en detaljerad rapport. Denna dokumentation är viktig för att visa att fastigheten uppfyller lagkraven. En korrekt utförd och dokumenterad OVK kan också vara användbar vid eventuella framtida försäljningar eller uthyrningar av fastigheten.

5. Rådgivning om åtgärder

Om eventuella brister eller problem identifieras under OVK-besiktningen kan ett professionellt företag ge råd om lämpliga åtgärder. Det kan innebära reparationer, underhåll eller uppgraderingar av ventilationssystemet för att säkerställa optimal prestanda.

6. Effektiv kommunikation med myndigheter

Erfarna OVK-företag har ofta etablerade kontakter och kommunikationskanaler med relevanta myndigheter. Detta underlättar eventuella frågor eller krav från myndigheternas sida och säkerställer en smidig process.

About Andreas 5209 Articles
Ansvarig på bard.nu och är den som skriver och publicerar alla artiklar.